Max stores In Kishan Nagar Chowk, Dehradun, Uttarakhand